XLI Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 23 listopada 2021

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: 308 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:48:34
Liczba odtworzeń: 417
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:321.Otwarcie sesji.
14:332. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
14:353. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
14:354. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
14:435. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025".
14:486. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
16:457. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wołowskiego za rok szkolny 2020/2021.
17:048. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
17:089. Informacja Przewodniczącego Rady na temat działalności w okresie międzysesyjnym.
17:0910. Interpelacje i zapytania radnych.
17:1811. Wnioski i oświadczenia radnych.
17:1812. Wolne głosy, komunikaty.
17:1813. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad