Sesja Rady Gminy Suchożebry w dniu 18 listopada 2021 cz. II

Rada Gminy w Suchożebrach
Czas publikacji: 63 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:41:48
Liczba odtworzeń: 139
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:121. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:362. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
3. Głosowanie uchwał w sprawie:
09:56a)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry na rzecz obecnego najemcy;
10:00b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchożebry;
10:05c) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek - na działce o numerze ewidencyjnym 498/6 obręb Kownaciska;
10:10d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na dwóch odcinkach, miedzy miejscowością Golice a skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3615W o długości 2 556 m”;
10:16e) zmiany uchwały nr XIV/97/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry;
10:19f) przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
10:34g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022.
10:41h) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
10:55i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
11:00j) zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
11:05k)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
11:22l) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2021.
11:224. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad