XXXIX sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 02-11-2021

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 80 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:36:59
Liczba odtworzeń: 442
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
a)Wybór komisji skrutacyjnej
b)Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
c)Przeprowadzenie głosowania tajnego
d)Przedstawienie wyników głosowania
e)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
2)Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
a)Wybór komisji skrutacyjnej
b)Przeprowadzenie głosowania tajnego
c)Przedstawienie wyników głosowania
d)Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
3)Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
a)Wybór komisji skrutacyjnej
b)Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
c)Przeprowadzenie głosowania tajnego
d)Przedstawienie wyników głosowania
e)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
4)uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
5)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
6)rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic
7)rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym
8)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie
9)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów
10)określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
11)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
12)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów
13)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
14)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
15)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
16)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
3.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad