Sesja Rady w dniu czwartek, 28 października 2021

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie)
Czas publikacji: 238 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:58:39
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i wnioski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości poprzez ustanowienie służebności gruntowej (przejazdu i przechodu) na nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/28, obręb Twardowice (druk nr 1).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 2).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 3).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 4).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 5).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 6).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 7).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat (druk nr 8).
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia apelu dotyczącego zapewnia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (druk nr 9).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy przepompowni w sołectwie Bobrowniki (druk nr 10).
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej akcji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (druk nr 11).
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 12).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2021 rok (druk nr 13).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki (druk nr 14).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/286/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10.12.2020 r w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” zmienionego uchwałą nr XXXVII/369/21 z dnia 28.06.2021r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXX/286/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki (druk nr 15).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXX/287/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki wraz z określeniem częstotliwości odbioru i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym (druk nr 16).
23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 17).
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/69/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy (druk nr 18).
25. Informacja Wójta Gminy Bobrowniki na temat oświadczeń majątkowych za rok 2020 składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Gminie Bobrowniki.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki na temat oświadczeń majątkowych za rok 2020 składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne w Gminie Bobrowniki.
27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bobrowniki (śląskie) - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje