XXXV Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 12 października 2021 r.

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Czas publikacji: 343 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 05:46:24
Liczba odtworzeń: 725
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:061.Otwarcie posiedzenia.
11:152. Przyjęcie porządku obrad.
11:563. Raporty o stanie sanitarnym województwa mazowieckiego za 2019 i 2020 rok – dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
11:594. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (druk nr 616) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:015. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 617) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:036. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP–2021” (druk nr 608) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:057. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2021” (druk nr 609) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:078. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 610) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:099. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Słubice pomocy finansowej przeznaczonej na koszty usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 611) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:1110. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gostynińskiemu pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (druk nr 612) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:1311. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 613) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:1512. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na realizacje zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 614) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:1713. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 615) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:2014. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (druk nr 622) - radny Mirosław Adam Orliński.
12:2615. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na odcinkach dawnej drogi krajowej nr 17 położonych na terenie województwa mazowieckiego (druk nr 594) – radna Anna Brzezińska.
12:3216. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (druk nr 606) - radny Krzysztof Skolimowski.
12:3417. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o projekcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (druk nr 607) - radna Urszula Kierzkowska.
12:5318. Projekt uchwały w sprawie przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie (druk nr 593) - Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
14:2019.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 624).
15:1020.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Województwo Mazowieckie i Gminę Radzymin zadania publicznego pn.: „Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04)” na potrzeby użytkowe - Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie funkcjonującego jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie (druk nr 623) - Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
15:2021.Projekt stanowiska w sprawie możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystami w ramach programów, które będą realizowane w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 (druk nr 625) - radny Krzysztof Skolimowski.
15:3922. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Fundacji ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi w Warszawie na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, (druk nr 618) - Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
15:4223. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pana J. U. na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, (druk nr 619) - Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
15:4524. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Pani M. M. na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, (druk nr 620) - Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
15:5025. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze na uchwałę nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, (druk nr 621) - Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
15:5126. Sprawozdanie Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
27. Informacja Marszałka Województwa o oświadczeniach majątkowych złożonych przez wicemarszałków województwa, członków zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa; Przewodniczącego Sejmiku o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych województwa.
16:4828. Interpelacje i zapytania.
16:4829. Sprawy różne.
16:4830. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad