XXXVII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 25-10-2021

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 298 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:18:18
Liczba odtworzeń: 612
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
2)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
3)rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
4)rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym,
5)uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie,
6)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
7)określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
8)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
9)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
10)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
11)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
12)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
13)zajęcia stanowiska przez Radę Miejską w Namysłowie dotyczącej sprzedaży gminnych terenów zielonych w Namysłowie.
4.Ocena gospodarki nieruchomościami Gminy Namysłów - dyskusja.
5.Analiza sprawozdań finansowych za II półrocze 2020 r., I półrocze 2021 r.
6.Ocena dochodów Gminy Namysłów z tytułu opłat adiacenckich – dyskusja.
7.Ocena utrzymania porządku na terenach Gminy Namysłów – dyskusja.
8.Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Pana Kazimierza Kosa.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
11.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad