XII Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 30 października 2019

Rada Miejska w Wieliczce
Czas publikacji: 208 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:37:22
Liczba odtworzeń: 371
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:351.Otwarcie obrad
15:052.Uchwała w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Śleczki
15:143.Uchwała o zmianie uchwały w sprawiepowołania zespołu opiniodawczego kandydatów na ławników
15:284.Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
16:005.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie
16:006.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie
16:007.Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieliczce
8.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Wieliczka
9.Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Wieliczka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
10.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
11.Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
12.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025
13.Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
14.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Węgrzcach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Wieliczka
15.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisje Mieszkaniową Rady Miejskiej w Wieliczce
16.Zamknięcie obrad
pokaż cały porządek obrad