XLII Sesja Rady w dniu czwartek, 23 września 2021

Rada Gminy Lesznowola
Czas publikacji: 369 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:33:52
Liczba odtworzeń: 585
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
09:072.Stwierdzenie prawomocności obrad.
09:083.Przyjęcie porządku obrad.
09:214.Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy za okres od 7 lipca 2021r. do 1 września 2021r.
09:225.Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Lesznowola o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.Opinia bieżących projektów uchwał RG w sprawie:
09:33a)zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021,
09:44b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2021 - 2034,
09:47c)wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli,
09:49d)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (obszar położony pomiędzy: ul. Okrężną, ul. Myszki Polnej, ul. Borową oraz ul. Wilczą),
09:53e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu PAN Jastrzębiec oraz części obrębu Garbatka,
09:55f)określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lesznowola oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
09:57g)wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Lesznowolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli i objęcia nowych udziałów,
10:02h)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, składającej się z działek ewidencyjnych nr 246, nr 247, nr 248, położonej w obrębie KPGO Mysiadło, gmina Lesznowola,
10:05i)wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 60/21, nr 63/6 i nr 64/17, położonych w obrębie Wólka Kosowska,
10:06j)nadania nazwy drodze – ul. Henryka Sienkiewicza – Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Nowa Wola, ul. Władysława Reymonta – Kolonia Lesznowola, N. Wola,
10:08k)nadania nazwy drodze – ul. Prosta – Stefanowo.
10:12l)nadania nazwy drodze – Św. Rity – Warszawianka,
10:14m)nadania nazwy drodze – ul. Żniwna – Janczewice.
10:157.Przyjęcie Protokołu Nr XLI/R/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie XLII Sesji Rady Gminy Lesznowola.
pokaż cały porządek obrad