XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 6 lipca 2021 r.

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Czas publikacji: 432 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 04:54:41
Liczba odtworzeń: 897
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie posiedzenia.
11:172. Przyjęcie porządku obrad.
11:203. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (druk nr 583).
11:234. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 584).
11:255. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP (druk nr 585).
11:276. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021” (druk nr 586).
11:307. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Otwock pomocy finansowej (druk nr 588).
11:348. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 579).
11:379. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (druk nr 580) - radny Krzysztof Strzałkowski.
11:4110. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu (druk nr 581) - radna Jadwiga Zakrzewska.
12:0311. Projekt uchwały w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2020 rok” (druk nr 576) - Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
12:0612. Projekt uchwały w sprawie skargi na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (druk nr 582) - radna Katarzyna Bornowska.
12:1913. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu Nr 1 do Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) i Stanem Nevada (Stany Zjednoczone Ameryki) zawartego 18 września 2018 r. oraz upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Aneksu nr 1 do Listu Intencyjnego (druk nr 587) - Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
12:3814.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji (druk nr 589) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
12:4415.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Klembów pomocy finansowej (druk nr 591) - Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
12:5216.Projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Bieżuń pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu drogi dojazdowej do mostu w Myślinie w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. ETAP II – odcinek drogi od km 57+660 do km 69+230” (druk nr 592) – Rafał Rajkowski, Wicemarszałek
13:1517.Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie alokacji środków na Programy Regionalne na lata 2021-2027 budżetu Unii Europejskiej.
13:5218. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do prac w zakresie zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.
15:4319. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
15:4520. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w 2020 roku.
15:4621. Interpelacje i zapytania.
16:0122. Sprawy różne.
16:0123. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad