I Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 21 listopada 2018

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 544 dni temu
Długość nagrania: 01:28:34
Liczba odtworzeń: 264
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5.Informacja w sprawie możliwości i korzyści z pozyskiwania własnej energii elektrycznej z odnawialnego źródła – fotowoltaiki przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.
6.Informacja o zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych szkół podstawowych w gminie Wysoka na rok szkolny 2019/2020 oraz skutków finansowych wynikających z uwzględnienia zmian (aneksów) w roku szkolnym 2019/2020 i w porównaniu z rokiem szkolnym 2018/2019.
7.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Wysoka za 2018r.
8.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty - Projekt uchwały nr 1.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Projekt uchwały nr 2.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku - Projekt uchwały nr 3.
13.Upoważnienie Przewodniczącego Rady do udzielenia odpowiedzi na wniosek spółki Ceramik91 - Cegielnia Czajcze w sprawie wprowadzenia dodatkowej obniżonej stawki podatku od nieruchomości.
14.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych - Projekt uchwały nr 4.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 5.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 6.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie wsi Kijaszkowo - Projekt uchwały nr 7.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki będącej własnością Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej numerem geodezyjnym 615/2, położonej w mieście Wysoka, stanowiącej część działki budowlanej - Projekt uchwały nr 8.
19.Skierowanie wniosku Sołtysa Wysoczki i mieszkańców z dn. 18.09.2019 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
20.Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
21.Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.
22.Interpelacje i zapytania radnych.
23.Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
24.Wolne wnioski.
25.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta i Gminy.
26.Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
27.Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
28.Zakończenie obrad i zamknięcie XIV sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad