Powiat Nowotomyski - XII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26.09.2019r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 522 dni temu
Długość nagrania: 03:18:04
Liczba odtworzeń: 694
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie XII sesji i stwierdzenie quorum.
13:162.Przedstawienie porządku obrad.
13:173.Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:364.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
13:405.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
13:426.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029 za I półrocze 2019 roku.
13:537.Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2019r.
13:538.Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Wolsztynie na obszarach powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i grodziskiego za rok 2018.
14:059.Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Kościanie na obszarze powiatu nowotomyskiego za rok 2018.
14:0610.Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Międzyrzeczu na obszarach powiatów międzyrzeckiego, nowotomyskiego, świebodzińskiego, sulęcińskiego, szamotulskiego za rok 2018.
14:1211.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2026.
14:2212.Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015 – 2025.
16:0313.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
14:47a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
14:49b)uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2019 – 2029,
14:50c)uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) Gminie Miedzichowo,
14:52d)uchylenia uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyślu, na czas nieoznaczony,
14:52e)odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu na czas nieoznaczony,
14:54f)przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" (dla pani Emilii Jarczyńskiej),
14:55g)przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" (dla pana Bogumiła Wojcieszaka).
14:56h)pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P na terenie gminy Nowy Tomyśl,
14:57i)wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
14:58j)określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowotomyskiego,
14:58k)zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
15:00l)sposobu rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzenia Konfliktem Interesów, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki oraz ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie polityki,
15:01m)zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
16:03n)podjęcia działań zmierzających do połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.
16:1814.Interpelacje i zapytania Radnych.
16:1815.Wolne głosy i wnioski.
16:1816.Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad