XXXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 28 kwietnia 2021

Rada Miasta i Gminy Wysoka
Czas publikacji: 13 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 04:39:12
Liczba odtworzeń: 142
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5.Likwidacja Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu,
a)przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b)opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c)dyskusja,
d)podjęcie uchwały - Projekt uchwały nr 1.
6.Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,
a)przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b)opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały - Projekt uchwały nr 2.
7.Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,
a)przedstawienie przez Burmistrza opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz informacji o odbytych spotkaniach w ww. sprawie,
b)opinia związków zawodowych nauczycieli w przedmiotowej sprawie,
c) dyskusja,
d)podjęcie uchwały - Projekt uchwały nr 3.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 r. - Projekt uchwały nr 4.
9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka. - Projekt uchwały nr 5.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Rudna, Stare i Gmurowo, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 6.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 7.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Wysoczka i miasta Wysoka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 8.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 9.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Czajcze i Sędziniec, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 10.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Bądecz i Sędziniec, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 11.
16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stref ograniczeń występujących w odległościach od elektrowni wiatrowych mniejszych niż dziesięciokrotność ich wysokości (zwanego planem buforowym), w obrębie gruntów wsi Tłukomy i Kijaszkowo, gm. Wysoka. - Projekt uchwały nr 12.
17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym. - Projekt uchwały nr 13.
18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. Pani Teresy Garland, złożoną w interesie publicznym. - Projekt uchwały nr 14.
19.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana A.D. z dnia 04.02.2021r. w sprawie przyłącza kanalizacyjnego. - Projekt uchwały nr 15.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały nr 16.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021 – 2031. - Projekt uchwały nr 17.
22.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Wysoka za rok 2021r. - Projekt uchwały nr 18.
23.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
24.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25.Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
26. Prezentacja złożonych interpelacji w okresie międzysesyjnym.
27.Interpelacje i zapytania radnych.
28.Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
29. Wolne wnioski.
30.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy.
31.Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
32.Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
33.Zakończenie i zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.
pokaż cały porządek obrad