XXXV Sesja Rady Miejskiej z 11 marca 2021

Rada Miejska w Warce
Czas publikacji: 10 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:19:32
Liczba odtworzeń: 39
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie Sesji.
16:042.Stwierdzenie prawomocności obrad.
16:083.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
16:084.Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Warce.
16:095.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Warka.
16:106.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020 oraz wykaz potrzeb związanych z realizacją zadań w Gminie Warka na rok 2021.
16:127.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Warka na lata 2017-2020.
16:168.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka na rok 2021.
16:179.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Warka na lata 2021-2030.
16:2010.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka.
16:2211.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warka.
16:2512.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przeniesienie własności działek gruntu, stanowiących własność Gminy Warka, położonych w Warce przy ul. Mostowej.
16:2713.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Nowa Wieś.
16:2914.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2021 r."
16:3115.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.
16:3416.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.
16:4517.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
16:4618.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warka.
17:0519.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
17:2220.Interpelacje i zapytania Radnych.
17:2221.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad