Sesja Rady w dniu czwartek, 22 sierpnia 2019 cz II

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 178 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:17:41
Liczba odtworzeń: 182
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:591.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:462.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:573.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
12:024.Informacja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy na temat oczekiwań młodzieży po przeprowadzeniu i analizie ankiet.
12:035.Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
12:066.Przedstawienie efektów realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (krajowych i unijnych) za 2018 r. oraz I półrocze 2019 r.
-Apel Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie rozszerzenia kryteriów oceniania zachowania uczniów.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:281)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2019 rok;
13:302)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019-2036;
13:313)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale;
13:324)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale;
13:345)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica;
13:346)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica;
13:357)projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica;
13:468)projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica;
13:479)projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nidzica;
13:4810)projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, placom i parkom położonym na terenie Gminy Nidzica;
13:4911)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
13:5012)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica oraz ustalenia bonifikaty od ustalonej ceny;
13:5113)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
13:5214)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica (Nidzica, ul. Traugutta);
13:5215)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
13:5416)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Ndzica, ul. 1 Maja);
13:5517)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Nidzica, ul. Wyborska);
13:5518)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, ktorych przedmiotem są te same nieruchomości;
14:0919)projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
14:0920)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastyczej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie;
14:1021)projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastyczej przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie;
14:1122)projekt uchwały w sprawie realizacji projektu "Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego";
14:1223)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznacznoy do 3 lat.
14:1524)projekt uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektora Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW Pani Doroty Kierzkowskiej w roku szkolnym 2019/2020.
14:388.Zapoznanie z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
14:599.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad