Powiat Nowotomyski - XI Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26.08.2019r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 397 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:28:11
Liczba odtworzeń: 443
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie XI sesji i stwierdzenie quorum.
13:022.Przyjęcie porządku obrad.
13:233.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:08a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
13:12b)określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
13:16c)ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski - z autopoprawką
13:18d)trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski,
13:22e)określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.
13:274.Wolne głosy i wnioski.
13:275.Zamknięcie XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad