XXXI Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 25.02.2021 część 2 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 51 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 05:54:46
Liczba odtworzeń: 1979
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad.
09:102.Przedstawienie porządku obrad.
09:323.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
10:224.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
10:58a)przystąpienia Gminy Miasto Augustów do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
11:12b)uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Augustowa w 2021 roku,
11:34c)zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 rok,
11:37d)zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. oraz przedłużenia terminu na jej wniesienie,
12:30e)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
12:35f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
12:40g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
12:45h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
12:52i)udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizacje inwestycji tj. rozbudowy drogi powiatowej Nr 2540B – ulicy Rajgrodzkiej na odcinku od ulicy Raczkowskiej do końca terenu zabudowanego – polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem
13:58j)zmian budżetu miasta na rok 2021,
14:31k)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.
14:356.Przyjęcie protokołów z obrad: XXVIII sesji RM z 3.12.2020 r.; XXIX sesji RM z 29.12.2020 r.; XXX sesji RM z 28.01.2021 r.
20:147.Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
20:148.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad