XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. II

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 281 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:16:23
Liczba odtworzeń: 341
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie sesji.
14:192. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
14:203. Przedstawienie protokołu z:
14:201) XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
14:202) XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
14:244. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
14:265. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
14:266. Podjęcie uchwał:
14:341) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020-2034,
14:332) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
14:363) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/22/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
14:394) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2020 rok,
14:415) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowa Słupia na 2021r.,
14:426) w sprawie ustalenia odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi,
14:467) w sprawie Koncepcji indywidualnego transportu door – to – door w Gminie Nowa Słupia,
14:498) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudki,
14:499) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Słupia,
14:5310) w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
14:5411)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu cześci działki nr 203 w obr. Rudki przez trwałego zarządcę
14:5812)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
15:017. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039, projekcie uchwały budżetowej na 2021r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
15:088. Zapoznanie się z wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Skarg Wniosków i Petycji dotyczącymi projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2021 rok.
15:109. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Budżetu i Rolnictwa dotyczącym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2039 oraz projektu budżetu gminy na 2021 rok.
15:2910. Dyskusja oraz podjęcie uchwał:
16:341) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2021-2039,
16:352) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2021 rok,
17:0011. Sprawy różne.
17:0012. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad