XXIX Sesja Rady Miejskiej w dniu wtorek, 29 grudnia 2020 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 56 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 07:56:41
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
1)zapoznanie z opiniami Komisji Rady Miejskiej,
2)zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021, projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034 wraz z uzasadnieniem i autopoprawkami oraz stanowiskiem Burmistrza w sprawie opinii komisji,
b)uchwalenia budżetu miasta na rok 2021.
c)zmian budżetu miasta na rok 2020,
d)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
e)przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030,
f)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Augustów,
g)odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
h)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
i)pozostawienia bez rozpoznania skargi mieszkańców na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
j)pozostawienia bez rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Wojska Polskiego,
6.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad