XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi cz. I

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 305 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:44:01
Liczba odtworzeń: 318
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:161.Otwarcie sesji.
14:162. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
14:173. Przedstawienie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
14:194. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
14:205. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
14:206. Podjęcie uchwał:
14:221) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2019-2034,
14:232) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
14:283) w sprawie emisji obligacji Gminy Nowa Słupia oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
14:424) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok,
14:455) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
14:476) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych,
14:497) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/6/13 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Słupia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
14:538) w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Waśniów na realizację zadania pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393072T w msc. Nowy Skoszyn na odcinku 350 mb w km 0 + 477 do 0 + 827”,
14:579) w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego jednostronnego w ciągu DW751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18 + 750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26 + 700 (m. Mirocice) dł. 7,8 km”,
14:5910) w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/42/18 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW756 na odc. Nowa Słupia – Dębniak od km 20 + 400 do km 24 + 200”,
15:0111) w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/19 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Słupia na 2020 rok,
15:1712) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi z dnia 19 października 2020r. na uchwałę Nr XXIV/15/2020 Rady Miejskiej w Nowej Słupi z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Słupia w 2020 roku,
15:1813) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
15:2014) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia.
16:027. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad