Powiat Nowotomyski - XXIII Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 09.12.2020r.

Rada Powiatu Nowotomyskiego
Czas publikacji: 81 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:09
Liczba odtworzeń: 162
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie XXIII sesji i stwierdzenie quorum.
13:022.Przedstawienie porządku obrad.
13:033.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:104.Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
13:205.Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”.
13:396.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
13:27a)zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
13:28b)wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej,
13:30c)szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
13:31d)zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu,
13:32e)ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych,
13:33f)zmiany uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Nowotomyski porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
13:34g)uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
13:36h)zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok,
13:37i)zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
13:38j)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego,
13:39k)likwidacji Młodzieżowej Rady Powiatu Nowotomyskiego.
13:397.Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Nowotomyskiego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu.
13:408.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
13:439.Interpelacje i zapytania Radnych.
13:5110.Wolne głosy i wnioski.
13:5511.Zamknięcie XXIII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
pokaż cały porządek obrad