XXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 3 grudnia 2020 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 89 dni temu
Długość nagrania: 12:42:24
Liczba odtworzeń: 562
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
b)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c)programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa,
d)określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Augustów lub jej jednostkom organizacyjnym,
e)zmiany uchwały nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok,
f)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2021 rok,
g)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2021 rok,
h)zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,
i)zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
j)zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie,
k)zmian budżetu miasta na rok 2020,
l)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
m)wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy łącznika Via Carpatia i Via Baltica po DK Nr 8.
6.Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2021 rok.
7.Przyjęcie protokołów z obrad: XXVI sesji Rady Miejskiej z 24.09.2020 r. i XXVII sesji Rady Miejskiej z 29.10.2020 r.
8.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad