Sesja Rady w dniu czwartek, 26 listopada 2020

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 26 listopada 2020
Długość nagrania: 01:21:27
Liczba odtworzeń: 2005
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
c)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2021 roku
d)programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
e)wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Strzałkowo,
f)regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzałkowo,
g)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h)wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty,
i)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
j)zaopiniowania propozycji cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
k)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pomieszczeń użytkowych w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Strzałkowie, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo,
l)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/76/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie gminy Strzałkowo.
7.Informacja dot. realizacji zadań oświatowych gminy Strzałkowo w roku szkolnym 2019/2020.
8.Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad