XXXV Sesja Rady Miejskiej w Nowej Słupi

Rada Miejska Nowa Słupia
Czas publikacji: 338 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:10
Liczba odtworzeń: 683
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie protokołu z:
1) XXXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi,
2) XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Słupi.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z prac pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Słupia na lata 2020 – 2034,
2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Słupia na 2020 rok,
13:183) w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy,
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXV/54/16 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Słupia”,
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu dachu budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Nowej Słupi,
6) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
7) w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nowa Słupia na lata 2020-2023
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad