XXVII Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 29 października 2020

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 114 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 08:44:56
Liczba odtworzeń: 799
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów,
b)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
c)uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 r.
d)przystąpienia do projektu "Augustowska Akademia Przedszkolaka",
e)zmian budżetu miasta na rok 2020,
f)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2031.
6.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
7.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad